Snel een developer nodig? Dat kan!
Direct contact? Bel 0318 495315 of stuur een e-mail

Privacy statement

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op summit developers.

Algemeen

Indien u summit developers op eigen initiatief persoonsgegevens verschaft zullen deze gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid verwerkt worden. Hierin is geborgd dat de privacy van u als betrokkene bij summit developers hoog in het vaandel staat. Concreet betekent dit dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zullen worden behandeld. Dat wil zeggen: conform de eisen die de Wbp nu en de AVG met in gang van 25 mei 2018 hieraan stelt.

Register

summit developers heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens opgenomen in een Register dat door de Autoriteit Persoonsgegevens kan worden geraadpleegd en waarmee summit developers verantwoording aflegt.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u onze website bezoekt worden er niet onmiddellijk persoonsgegevens aan ons doorgegeven.

Wel kan het zo zijn dat er – zoals op vele andere websites ook gebeurd – de website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website opslaat, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies & Webstatistieken

summit developers maakt gebruik van cookies en webstatistieken om het gebruik van de site te evalueren en waar nodig te verbeteren. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken zodat wij gericht kunnen adverteren. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookiebeleid.

Verzamelen persoonsgegevens

summit developers verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Doeleinden gegevensverwerking bij summit developers

summit developers verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, specifiek: detachering

Onze doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens zijn:

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn;
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met het aanbieden van een arbeidsovereenkomst bij summit developers, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 • een werknemersrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre- employment screening;
  voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
 • als we een werknemers- of inhuurrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

summit developers verwerkt die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Hiervan is een deel verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Persoonsgegevens die verwerkt worden voor activiteit voor of via summit developers

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis
 • gegevens in verband met loonbeslagen; indien en voor zolang hier een grondslag voor bestaat (einde loonbeslag is in principe verwijderen van daarbij behorende gegevens)

Persoonsgegevens die tevens verwerkt worden bij werken voor Summit developers

Op het moment dat u voor summit developers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening. Meer hierover kunt u lezen in ons Privacy protocol persoonsgegevens pre-employment screening.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

summit developers legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is op grond van de AVG of de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie er eventueel gegevens gedeeld worden

Summit developers kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere onder het summit developers concern vallende entiteit, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Indien u niet voor / via summit developers gewerkt heeft
Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot zeven jaar na uw inschrijving en/of tot zeven jaar na het laatste contact dat summit developers met u heeft gehad, tenzij u hiervoor uw toestemming ingetrokken heeft. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

U kunt te allen tijde een verzoek doen tot uitschrijving bij summit developers. Dit verzoek zullen wij honoreren en tevens zullen wij u bevestigen dat uw gegevens zijn verwijderd op uw verzoek.

Indien u voor / via summit developers gewerkt heeft
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot zeven jaar na einde dienstverband of werkzaamheden. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor summit developers.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Hier gaat het om contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

summit developers verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen,
 • contactgegevens en
 • functies van contactpersonen.
 • codering branche / type bedrijf

summit developers kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere summit developers entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin summit developers hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. summit developers heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Wijzigingen: voor alle relaties

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij summit developers.

Beveiliging

summit developers doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is summit developers met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door summit developers dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@summit developers.nl

Wijzigingen

summit developers kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van summit developers.

Deze versie van het Privacy Statement is opgesteld in Oktober 2018.